• ABS-3UL (NPE) แร็ค 3U ลึก 19"
  3,100.00 บาท

   

 • 1U Blank Panel with Airflow
  350.00 บาท

   

 • 2U Blank Panel with Airflow
  500.00 บาท

   

 • PE-2US (NPE) แร็ค 2U ลึก 10"
  3,400.00 บาท

   

 • PE-3US (NPE) แร็ค 3U ลึก 10"
  4,100.00 บาท

   

 • PE-4US (NPE) แร็ค 4U ลึก 10"
  4,500.00 บาท

   

 • PE-6US (NPE) แร็ค 6U ลึก 10"
  5,400.00 บาท

   

 • PE-2UM (NPE) แร็ค 2U ลึก 15"
  4,400.00 บาท

   

 • PE-3UM (NPE) แร็ค 3U ลึก 15"
  4,800.00 บาท

   

 • PE-4UM (NPE) แร็ค ABS 4U ลึก 15"
  5,300.00 บาท

   

 • PE-6UM (NPE) แร็ค ABS 6 U ลึก 15"
  5,800.00 บาท

   

 • ABS 2U Kevlar (NPE) แร็ค ABS 2U ลึก 17"
  3,300.00 บาท

   

 • ABS 6U Kevlar (NPE) แร็ค ABS สูง 6U ลึก​ 17"
  4,000.00 บาท

   

 • ABS-10U Kevlar (NPE) แร็ค ABS ขนาด 10 U ลึก 17"
  4,400.00 บาท

   

 • 10U-D2 BK (NPE) ถาดใส่มิกเซอร์
  660.00 บาท

   

 • ถาดสไลด์ (NPE)
  1,600.00 บาท

   

 • DRS-6022FSRDW II (NPE) แร็คเหล็ก 22U มีประตูมีล้อ
  18,500.00 บาท

   

 • ABS-4U Kevlar (NPE) แร็คABS ขนาด 4U
  3,600.00 บาท

   

 • QRD-12U (NPE) ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์​ขนาด 12 U
  6,900.00 บาท

   

 • ถาดใส่อุปกรณ์ ขนาด 1U
  340.00 บาท

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • NPE QRD-16U ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ ขนาด 16U
  8,000.00 บาท

   

 • WMR-5009 (NPE) ตู้แร็คแบบติดผนัง
  6,200.00 บาท

   

Visitors: 321,670