BOSCH 

       ผู้ผลิตสินค้าประเภทระบบเสียงประกาศระดับโลก รวมถึงระบบรักษความปลอดภัย เป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันนี เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Philips ต่อมา BOSCH เข้าซื้อกิจการของ Philips ในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งและระบบประกาศเป็นชื่อเป็น BOSCH

 • LC4-MFD (BOSCH) Metal Fire Dome
  2,700.00 บาท
 • LC4-CBB (BOSCH) ABS Back Box
  1,300.00 บาท
 • LC4-UC24E (BOSCH) ABS Ceiling Loudspeaker 24W
  13,800.00 บาท
 • LC4-UC12E (BOSCH) ABS Ceiling Loudspeaker 12W
  10,500.00 บาท
 • LC4-UC06E (BOSCH) ABS Ceiling Loudspeaker 6W
  8,700.00 บาท
 • LM1-TB (BOSCH) Tile Bridge (set of 2 pcs)
  3,300.00 บาท
 • LC1-WC06E8 (BOSCH) ABS grille Ceiling Loudspeaker 6W
  2,800.00 บาท
 • LC1-WM06E8 (BOSCH) Ceiling Loudspeaker 6W
  2,400.00 บาท
 • LC1-UM24E8 (BOSCH) Ceiling Loudspeaker 24W
  6,000.00 บาท
 • LC1-UM12E8 (BOSCH) Ceiling Loudspeaker 12W
  4,400.00 บาท
 • LC1-UM06E8 (BOSCH) Ceiling Speaker 6W
  2,700.00 บาท
 • LC1-PIB (BOSCH) PILOT TONE Indication board (set of 6 pcs)
  6,300.00 บาท
 • LC1-MSK (BOSCH) Metal suspension kit
  1,200.00 บาท
 • LC1-MMSB (BOSCH) Mounting support bracket
  400.00 บาท
 • LC1-MFD (BOSCH) Metal Fire Dome
  2,100.00 บาท
 • LC1-CSMB (BOSCH) Surface Mounting Box
  1,400.00 บาท
 • LC1-CMR (BOSCH) Mounting Ring
  700.00 บาท
 • LC1-CBB (BOSCH) Back Box
  600.00 บาท
 • LBC3951/12 (BOSCH) Ceiling Speaker 6W 4"
  1,450.00 บาท
 • LC5-CBB (BOSCH) Back Box
  400.00 บาท
 • LC5-WC06E4 (BOSCH) Ceiling Loudspeaker 6W
  2,500.00 บาท
 • LC3-CBB (BOSCH) Back Box
  290.00 บาท
 • LC3-UC06-LZ (BOSCH) Ceiling Speaker 6W
  570.00 บาท
 • LC3-UC06 (BOSCH) Ceiling Loudspeaker 6W
  820.00 บาท

Visitors: 385,445