BOSCH 

       ผู้ผลิตสินค้าประเภทระบบเสียงประกาศระดับโลก รวมถึงระบบรักษความปลอดภัย เป็นสินค้าจากประเทศเยอรมันนี เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Philips ต่อมา BOSCH เข้าซื้อกิจการของ Philips ในส่วนของเครื่องเสียงกลางแจ้งและระบบประกาศเป็นชื่อเป็น BOSCH

  • LBC3099-41 (BOSCH) ลำโพงเพดาน
    3,000.00 บาท
  • LHM0606-10 ( BOSCH ) ลำโพงเพดาน
    700.00 บาท
  • LHM0606-00 (BOSCH) ลำโพงเพดาน
    525.00 บาท
Visitors: 94,541